«قابیلیان» اولین سازندگان معابد/ وقتی ارتباط انسان با مسجد قطع شود هرچه چیزی جای آن گذاشته شود زاویه انحرافی‌ است

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس،‌ مسجد در صدر اسلام جایگاهی بس رفیع و بزرگ دارد. رسول خدا(ص) این نهاد اسلامی را بنا

ادامه